بازدیدکنندگان کل : 298230
زمان بارگذاری صفحه : 0/0469
» 
معاون فني و عمراني

محسن فخرائيان

فوق ديپلم عمران
معاون فني و عمراني

سوابق شغلي:

ناظر فني شهرداري مناطق 2 و 11 (4 سال)

معاون اداره عمران منطقه2 (2 سال)

رئيس اداره عمران منطقه 7 (3 سال)

معاون فني و عمراني منطقه 7 (4 سال)

رئيس عمران منطقه 19 (2 سال)

رئيس نظارت و اجرا منطقه 22 (3 سال)

معاون فني و عمراني شركت عمران و توسعه شهرداري تهران (6 سال)