بازدیدکنندگان کل : 310941
زمان بارگذاری صفحه : 0/0625
» 
مدیر اداری و پشتیبانی

غلامرضا احمدی

کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی(od)
مدیر اداری و پشتیبانی

سوابق شغلي:

سرپرست منابع انسانی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

رئیس کارگزینی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

معاون اداری سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولین

معاون اداری منطقه شش و منطقه چهار سازمان اتوبوسرانی

معاون روابط عمومی سازمان

سرپرست مدیریت کارگزینی سازمان

کارشناس هماهنگی، برنامه ریزی و آموزش سازمان