بازدیدکنندگان کل : 310957
زمان بارگذاری صفحه : 0/0469
» 
ليست پروژه ها:

نصب وسايل بازي كودكان و كفپوش بازيكده خانواده بوستان دانشجو در منطقه 11

خريد وسايل بازي بازيكده خانواده بوستان هويزه منطقه 17

خريد و اجراي عمليات سيستم آب شرب و تكميل آبرساني مسيل كن (حد فاصل همت تا حكيم) در منطقه 22

عمليات تهيه و نصب و نگهداري تابلوهاي شناسايي، راهنماي مسير و تجهيزات ترافيكي (پل هوايي عابر پياده سرپناه ايستگاه اتوبوس و نرده) سطح منطقه 22 در سال 1391

نگهداري آبنماهاي سطح منطقه 17

عمليات تهيه، نصب و نگهداري گاردريل هاي سطح منطقه 22

عمليات تعريض و ساماندهي خيابان خلازير منطقه 19

عمليات نصب و نگهداري تابلوها و تجهيزات ترافيكي سطح ناحيه 3و4 منطقه 22

نقاشي ديواري و بتون برجسته در سطح منطقه 19

احداث ديوار حائل سنگي در سطح ناحيه يك منطقه 22

احداث ديوار حائل سنگي در سطح ناحيه 2 منطقه 22

احداث ديوار حائل سنگي در سطح ناحيه 3 منطقه 22

عمليات حفر چاههاي جذبي در سطح منطقه 19

احداث ديوار حائل سنگي در سطح ناحيه 4 منطقه 22

پياده روسازي با روكش آسفالت در معابر سطح منطقه 21

نقاشي ديواري در سطح منطقه 22